ပိုမိုထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အားလံုးအတြက္ သင္ၾကားေလ့လာေရးဆုိင္ရာ ပိရမစ္

ကြ်န္မတို ့လူသားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈ အရာမ်ားအားလံုး ကိုသတိထားျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ဖို ့ ေသခ်ာမေလ့က်င့္ထားဘူးဆုိလွ်င္ ခဏတာေလးအတြင္းမွာ ေမ့သြားမွာပါ။ ထိုနည္းတူစြာ သင္ၾကားျခင္းပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အသံႏွင့္ သင္ယူသူ၊ အၾကားျဖင့္သင္ယူလုိသူႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတို ့ျဖင့္သင္ယူလုိသူမ်ား ဟူ၍ရွိရာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသင္ၾကားျခင္း သံုးမ်ိဳးမွ ပထမဦးစြာ မိမိသည္ မည္သို႔ေသာ သင္ယူသူအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါမည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိအားသာေသာ သင္ယူသူအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားနည္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိရန္လည္းအလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ “Why Don’t Students Like School?” ႏွင့္ “When Can You Trust The Experts? How to tell good science from bad in education” အစရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားထုတ္ေဝထားေသာ University of Virginia မွ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ ပေရာ္ဖက္ဆာ Daniel Willingham ရဲ႕ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရးစနစ္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပိရမစ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ပံုမွာေဖာ္ျပထား​သည့္အတိုင္း သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပိရမစ္တြင္ အဆင့္ (၇)ဆင့္ရွိပါတယ္။ ထိိုအဆင့္ (၇)ဆင့္လံုးတြင္ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား သင္ယူရာ၌ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ သင္ယူႏုိင္သလဲဆိုတာ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္တကြ ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာေတာ့ ပံုပါအတိုင္း ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္ပံု အဆင့္ဆင့္ ေလ့လာေရးပိရမစ္ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက ရွင္းျပၿပီး ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳသင္ၾကားေရးကို က်င့္သံုးေနက်ပါတယ္။

(၁) Lecturing

ဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း၏ အေရးပါမႈသည္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ပမာဏ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ကြ်န္မတို ့ငယ္စဥ္ကတည္းက ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရေသာ ပညာေရးစနစ္သည္ ဆရာ/မမ်ား သင္ၾကားသမ ွ်ကိုသာ အလြတ္က်က္ၿပီး စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ/မမ်ားအေပၚ လံုးဝမွီခိုေနေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိပါသည္။

(၂) Reading

စာဖတ္ျခင္းသည္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပိရမစ္မွ ထိေရာက္မႈ အနည္းဆံုး သင္ၾကားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက စာဖတ္ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ပိုထိေရာက္မႈရွိပါသည္။ က်ြန္မတို႔ ငယ္စဥ္က လူႀကီးမိဘမ်ားက စားမ်ားမ်ားဖတ္ဖို႔ အျမဲတိုက္တြန္းေလ႔ရွိပါသည္။ စာဖတ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေလ႔အက်င့္လည္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးထိေရာက္မႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဖတ္ထားေသာ စာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္သားထားၿပီး လိုအပ္ပါက ျပန္မွတ္မိ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ စာဖတ္နည္းကို သိရွိနားလည္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။

(၃) Audiovisual

ရုပ္သံျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကေတာ့ စာသင္ခန္းထဲမွာရိုးရိုးသင္ယူျခင္း ႏွင့္စာဖတ္ျခင္းတို ့ထက္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး သင္ခန္းစာ၏ ၂၀ရာခုိင္ႏွုန္းအထိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိပါသည္။ စာသင္ခန္းထဲမွာ ဆရာ/မ ညြန္ၾကားမႈသက္သက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အသံႏွင့္ အရုပ္ေပါင္းစပ္ကာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သင္ခန္းစာမ်ားကို အက်ဳိးရွိရွိ ပိုမိုမွတ္သားႏိုင္ၾကပါသည္။

(၄) Demonstration

သရုပ္ျပသင္ၾကားျခင္းကေတာ့ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုရဲ ့၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွတ္မိေစႏိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ/မမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြ႔သရုပ္ျပျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားသူမ်ားအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစသည့္ ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(၅) Discussion

ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစနစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေဆြးေႏြးျခင္းကေတာ့ မသိေသးေသာအရာမ်ား သင္ခန္းစာမွနားမလည္ေသာ အရာမ်ားကိုပါ ေမးခြင့္ရႏုိင္သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သင္ခန္းစာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွတ္သားႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားရွိ စာသင္ခ်ိန္တိုင္းမွာ စာေဆြးေႏြးဖို႔ အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေပးၿပီး ဆရာ/မ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႔ေပးၿပီး သင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္းနည္းျဖင့္ သင္ၾကားသင့္ပါသည္။

(၆) Practice (by) doing

သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြ႔ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားသူမ်ားအား သင္ခန္းစာ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွတ္မိေစႏိုင္ေသာ သင္ၾကားနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတို ့လူသားမ်ားဟာ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို သင္ယူရာမွာ မည္သို႔ပင္ စာေၾကျပီး အမွတ္မ်ားခဲ့သည္ ျဖစ္ပါေစ ျပန္လည္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္မႈမရွိလွ်င္ အထက္ပါအဆင့္ ၅ ဆင့္စလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သင္ယူရာတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ် ေလ့က်င့္ျခင္းဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၇) Teach others ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ သူတစ္ပါးအားျပန္လည္ သင္ၾကားျခင္း သို ့မဟုတ္ မ ွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိသိထား တတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူတစ္ပါးအား ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ မ ွ်ေဝလုိက္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္ရရုံသာမက မိမိသိျပီးေသာပညာရပ္ ဗဟုသုတကိုပါ ျပန္လည္အသံုးျပဳ သံုးသပ္ရာေရာက္ေစပါသည္။ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မ ွ်ေဝျခင္းတြင္ ကိုယ္တုိင္က ဘာသာရပ္တစ္ခုကို မကြ်မ္းက်င္ပါက သူတစ္ပါးထံမ ွ်ေဝႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို ့ေၾကာင့္ မိမိ သိထားတတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သူတစ္ပါးအားျပန္လည္ သင္ၾကားမ ွ်ေဝျခင္း ၊ ရွင္းျပေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားသူမ်ားအား သင္ခန္းစာ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မွတ္မိေစႏိုင္ေသာ သင္ၾကားနည္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ လူတိုင္းသည္ ေန ့စဥ္ႏွင့္အမ ွ် သင္ယူေနရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ၾကား သင္ယူျခင္းပိရမစ္၏ အဆင့္၇ဆင့္ကို ေလ့လာရင္း ပိုမိုထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားသူႏွင့္ သင္ယူသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

Featured Posts