ကိုခိုင်ခန့်ထွန်း(ဆေးတက္ကသိုလ် ၂၊ ရန်ကုန်) နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း