မခြူးဇာလွင် (ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း