အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည့် မျိုးဆက်ပွားစနစ်နဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါမ