ကစားနည္းႏွင့္ တဲြဲၿပီး စာဖတ္ျခင္း

ဆရာမ တစ္ေယာက္အေနနဲ ့ တပည့္မ်ားကို စာသင္ၾကားရာတြင္ စာဖတ္ၾကရန္ အားစိုက္ထုတ္ျခင္းသည္ အျမဲလိုလိုပင္ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ဥပမာ- စာဖတ္ပ်င္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ပါက ကေလးမ်ား အလိုကိုလုိက္ျပီး ေခ်ာ့ေမာ့ဖတ္ခိုင္းရသည့္ အခါမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အတန္းၾကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကေလးမ်ားသည္ စာမ်ားတစ္ျဖည္းျဖည္း မ်ားလာျပီး စာဖတ္ခ်င္စိ္တ္ ကုန္သြားတတ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ စနစ္ႏွင့္မသင္လာရေသာအခါ စာဖတ္ျခင္းတြင္ ပိုမိုအခက္ေတြ ့ေစပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္မအေနနဲ ့ကေလးမ်ားအား ကစားရင္း စာဖတ္ျခင္းကိုလည္း အားေပးရာေရာက္ေအာင္ ကြ်န္မအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။

ပထမဆံုးအဆင့္အေနနဲ ့ကိုယ္တုိင္က ဘာလို ့ကစားျပီးသင္လုိေၾကာင္းအရင္ ရွင္းျပပါသည္။ စာဖတ္ခိုင္းရုံ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေစ သူငယ္ခ်င္း၊ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ အတူ ကာတြန္းျဖစ္ျဖစ္ ပံုျပင္ျဖစ္ျဖစ္ဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ကေလးမ်ားကို ကစားနည္းအားရွင္းျပပါသည္။ ကၽြန္မ ကစားခဲ့ေသာ ကစားနည္းမွာ “ သံတမန္ အျဖစ္’’ ဆုိေသာ ကစားနည္း ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားဖတ္ရန္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို စာရြက္ထုတ္ကာ အပိုင္းေျခာက္ပိုင္း ခြဲလုိက္ပါသည္။ ထုိေျခာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ဖြဲ ့ကို ႏွစ္ပိုင္းစီေပးၿပီး အဖြဲ ့သံုးဖြဲ ့ခြဲလုိက္ပါသည္။ ထုိအဖြဲ ့သံုးဖြဲ ့တြင္ တစ္ဖြဲ ့ခ်င္းစီကို မိမိတို ့ႏွစ္သက္ရာ ႏုိင္ငံ (ဥပမာ- ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ) အစရွိသည္ျဖင့္ နာမည္ေပးခုိင္းပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တစ္ဖြဲ ့့ခ်င္းစီအလိုက္ ပံုျပင္မွ အပိုင္းအစ ႏွစ္ပိုင္းခ်င္းစီကို ရၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ့ေနာက္ တစ္ဖြဲ ့ခ်င္းစီတြင္ သံအမတ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ မွတ္စုမွတ္သားသူ ႏွစ္ေယာက္ ၊ ေဆြးေႏြးသူ တစ္ေယာက္ကို ထားျပီး မိမိတို ့အဖြဲ ့က်ရာ ပံုျပင္အပိုင္းမ်ားကို အဖြဲ ့သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း အတူဖတ္ျပီး ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္သည္။ ဆရာ ဆရာမကလည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ မသိနားမလည္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ဝိုက္ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးျပီးရွင္းျပေနရမွာျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ ့အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္၍ ဖတ္ျပီးသြားလွ်င္ သံအမတ္မ်ားကို တစ္ျခားတစ္ႏိုင္ငံ၊ အျခားအဖြဲ ့သုိ ့လႊတ္ျပီး မိမိတုိ ့အဖြဲ ့ရရွိေသာ ပံုျပင္အပိုင္းမ်ားကို ရွင္းျပရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို ့ရွင္းျပေနခ်ိန္တြင္လည္း မွတ္စုမွတ္သူႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ားက ပံုျပင္အပိုင္းမ်ားကို အခ်ိတ္အဆက္မိေအာင္ ေသခ်ာလုိက္မွတ္သားရမွာပါ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးဖြဲ ့စလံုးကုိ သံတမန္မ်ားလႊတ္ၿပီးသြားလွ်င္ မိမိတို ့အဖြဲ ့ဆီသို ့ျပန္လာကာ အဖြဲ ့သားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ငါးမိနစ္ေလာက္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခုိင္းပါသည္။ အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ အပိုင္းသည္ မည္သည့္အဖြဲ ့က မည္သည့္အပိုင္းေရာက္သလဲ ဆိုတာကိုိဦးစားေပး ေျပာခုိင္းရမွာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာမကိုယ္တုိင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာဖတ္ျခင္း စြမ္းရည္ကို တုိးျမွင့္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon

ANY QUESTIONS?

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle

United States Office

2632 Lincolnway East  #1025
Goshen, IN 46526

(P) +1 (574) 241-1411

(E) info.usa@ysenpo.org

Myanmar Office

TRE Tower, 6th Floor, Mingalar Road

South Okkalapa Township, Yangon.

(P) +95 978-222-1020

(E) info.myanmar@ysenpo.org