ကေလးမ်ားအား မ ွ်ေဝျခင္းကို သင္ၾကားေပးျခင္း

ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ႏုငယ္ေသးသည္ႏွင့္အညီ သူတစ္ပါးအား မွ်ေဝေပးကမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေနတတ္ၾကပါသည္။ သို ့ေသာ္ လူၾကီး မိဘမ်ားက ထုိကဲ့သို႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကိုေလ့က်င့္ေျပာင္းလဲေပးျပီး ကေလးမ်ားအား မွ်ေဝတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ခါတြင္ေတာ့ ကေလးမ်ားအတြက္ မွ်ေဝတတ္ေသာ အက်င့္ကို ရရွိေအာင္ လြယ္ကူေသာနည္းလမ္းအခ်ိဳ ့ကို ေဖာ္ျပသြားမွာပါျဖစ္ပါသည္။

Illustration: Penelope Dullaghan

၁။ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို ့ျမတ္ႏိုးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ-သူတုိ ့ႏွစ္သက္ေသာ ဝက္ဝံရုပ္၊ ကစားစရာ အရုပ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံသို ့ ခဏတာေလးမွ်ပင္မမွ်ေဝလုိၾကေပ။ သူတုိ႔ခ်စ္ေသာ မိခင္မွေတာင္းခဲ့လွ်င္ေတာင္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္တိုစိတ္ေကာက္တတ္သည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိဘအမ်ားစုသည္ ထုိအခါမ်ားတြင္ ကေလးကိုပိုမို အျပစ္ေျပာေလ့ရွိၾကပါသည္။ မွ်ေဝျခင္းအေလ့အက်င့္အား ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေပးရာတြင္ အဓိကအခ်က္မွာစိတ္ရွည္စြာရွင္းျပရန္ျဖစ္ျပီး ကေလးတုိ႔ပိုင္ဆုိင္ ျမတ္ႏုိးေသာအရာမ်ားကို မိဘ (မိမိ)ကိုယ္တုိင္က ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ေၾကာင္း ရွင္းျပကာ သက္ေသျပရမွာပါျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္းအက်င့္ရလာျပီးအျခားသူမ်ားကိုပါ မွ်ေဝလာႏုိင္လာမွာျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား အထူးပင္ပိုမို၍စိတ္ရွည္စြာ သင္ၾကားေပးရန္မွာအေရးပါလွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆူပူေျခာက္လွန္႔ ၍သင္ၾကားေပးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမွာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရြယ္တြင္ ကေလးအမ်ားစုသည္ ကစားေနရင္း တစ္ဖက္သားအား သတိမထားမိဘဲ မိမိကိုသာ မထိခိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ ကစားေလ့ရွိပါၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကစားနည္းမ်ားအား စနစ္တက် ေသခ်ာၾကည့္ရႈေပး၍ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အထူးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ မိမိကေလးမ်ားကို အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝကစားတတ္ရန္ေလ့က်င့္ေပးရာေရာက္ပါသည္။

၃။ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ကေလးမ်ားကို မွွ်ေဝေပးကမ္းရန္ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းရန္မသင့္ေပ။၊ ဤအစား သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မွ်ေဝခ်င္လာေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္မွအားတိုက္သေရာ အားေပးပါကပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- မိဘမ်ားကိုယ္တုိင္မွ ကေလးမ်ားကို မုန္႔ေကြ်းသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာင္ မွ်ေဝေပးသည့္ သေဘာပါေအာင္ တစ္ခါတည္း သင္ျပေပးေနရမွာျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာျခင္းျဖင့္လည္း မွ်ေဝတတ္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။

Featured Posts
Recent Posts
Archive